Izrada elaborata za legalizaciju

elaborat legalizacija rijeka

Ako za objekt ne postoji odgovarajuća građevinska ili uporabna dozvola ili uvjerenje o starosti prije 15.2.1968. godine, objekt je potrebno legalizirati.

Legalizirati se mogu građevine koje su vidljive na digitalnoj ortofoto karti Državne geodetske uprave izrađene na temelju aerofotogrametrijskog snimanja Republike Hrvatske od 21. lipnja 2011. godine.

Izrada elaborata za legalizaciju uključuje:

⦁ Izmjeru objekta
⦁ Izradu nacrta postojećeg stanja
⦁ Izradu geodetske snimke izvedenog stanja

Zgradom u smislu Zakona o legalizaciji se smatra svaka građevina koja služi smještaju ljudi, biljaka, životinja i stvari, što znači da se zgradom smatra i obiteljska kuća i garaža i farma i spremište za alat i višestambena zgrada za stanovanje i hoteli i slično.

Želite ponudu za legalizaciju vašeg objekta?